استاد الطاف حسین سرآهنگ

استاد الطاف حسین سرآهنگ، فرزند ارشد و شاگرد استاد سرآهنگ است. استاد الطاف حسین، مراسم رسمی گَرمانی را نزد استاد فتح علی خان از استادان بزرگ “پتیاله گرانه” به جا آورده، اما بیشترین درس های موسیقی را از پدر خود استاد سرآهنگ فرا گرفته است.

استاد الطاف حسین سرآهنگ، لقب استادی را از هندوستان و به همین گونه در ۲۰۰۳ میلادی،  لقب سنگیت کلارتنا Sangeet Kala Ratna و در ۲۰۰۵ میلادی لقب سنگیت سمیرو Sangeet Sameru یا همانا کوه بلند موسیقی را نیز از هندوستان به دست آورده است۱.

 

 

 

[۱] https://eoi.gov.in/kabul/?pdf0321?000

 

راگ مالکونس استاد سرآهنگ و استاد الطاف حسین در گویته انستیتیوت کابل:

 

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا